ยินดีต้อนรับสู่ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์
2.  มีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์
3.  มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิ

สมรรถนะวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
2.  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบดว้บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บ ส่วนติดต่อ ผู้ใช้ แม่แบบเอกสารเว็บ 
สร้างเว็บไซต์ กรณีศึกษา